Introducció

 

El Concurs Instrumental nascut a Lleida amb el nom de Sant Anastasi, patró de la ciutat, s’institueix amb la voluntat d’estimular i propiciar la interpretació musical en les diferents modalitats i categories instrumentals, així com també consolidar un esdeve-niment cultural on es contribueix a la promoció de joves artistes de totes les modalitats instrumentals. Per aquest motiu, el Concurs Instrumental Sant Anastasi, tant pel que fa a la modalitat Solista com a la modalitat de Música de Cambra, està obert a tots els instruments des de fa ja vàries edicions.

Després d’aquest any 2020 tan singular i diferent per tots, en el que vam aturar la 20a edició del Concurs Instrumental Sant Anastasi, estem encoratjats a emprendre un altre cop amb molta energia i il·lusió aquesta meravellosa tasca de promocionar joves talents musicals. Així doncs, tornem a gaudir del Concurs Instrumental Sant Anastasi amb diversos canvis adaptats a les noves mesures de seguretat. En aquesta edició el Concurs i l’Entrega de Premis es  farà en un sol dia: DISSABTE 15 de MAIG de 2021.

És la varietat tímbrica, doncs, la que dóna sentit a la música en general i a aquest Concurs Instrumental en particular, nascut sota la idea de promoure l’artista i la seva música, independentment de quin sigui el seu instrument.

Bases

XX Concurs Instrumental Sant Anastasi / 2021

Primera / Participants

Al Concurs podran participar tots els estudiants de música en dues modalitats: Solista i Música de Cambra on s’inclourien tots els instruments musicals.

 

Segona

El Concurs està obert a tots els concursants que no superin l’edat de 18 anys, en la modalitat Solista, i de 16 anys de mitja en la modalitat de Música de Cambra, en data de 31 de desembre de 2020 per a les dues modalitats.

 

Tercera

Les obres que els participants al Concurs hauran d’interpretar seran  una o més segons la modalitat i categoria en la que es participi, sempre dins d’un programa lliure.

Modalitat Solista i Música de Cambra: Els participants en les categories de Pre-Debutant, Debutant, P5, Iniciació, Infantil i Professional, hauran d’interpretar una obra lliure. Els participants de la categoria Júnior  hauran d’interpretar un programa lliure amb un màxim de dues obres de diferent estil.

En totes les categories de les dues modalitats, l’obra u obres a interpretar s’hauran d’enviar prèviament a un dels següents correus electrònics: mpr@musicaponsrosello.com o bé marimengratal@gmail.com

 

Quarta / Modalitats

El Concurs està dividit en dues modalitats: modalitat Solista i modalitat de Música de Cambra.

Modalitat Solista. Està dividida en quatre categories:

Categoria P5, fins als 7 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima d’1 minut.

Categoria Iniciació, de 8 a 10 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima de 3 minuts.

Categoria Infantil, d´11 a 13 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima de 5 minuts.

Categoria Júnior, de 14 a 18 anys.

Programa lliure amb un màxim de dues obres de diferent estil, d’una durada màxima de 12 minuts en total.

Modalitat de Música de Cambra. En aquesta modalitat el número de components de cadascun dels grups no podrà ser superior a 12 membres. Està dividida en quatre categories:

Categoria Pre-Debutants, mitjana d’edat dels seus components no superior a 7 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 2 minuts.

Categoria Debutants, mitjana d’edat dels seus components de 8 a 10 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 3 minuts.

Categoria Iniciació, mitjana d’edat dels seus components de 11 a 13 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 4 minuts.

Categoria Professional, mitjana d’edat dels seus components de 14 a 16 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 5 minuts.

Cinquena

En la modalitat Solista, les obres lliures escollides hauran de ser originals per a l’instrument a interpretar. En la modalitat de Música de Cambra, un mateix concursant podrà participar com a màxim en dues formacions diferents en una mateixa categoria. En el cas de necessitar-ho, els participants solistes portaran el seu propi pianista acompanyant. Si el concursant vol participar en la modalitat de música de cambra amb més d’un piano, aquest serà a càrrec del participant.

 

Sisena / Inscripcions

Perquè pugueu participar al XX Concurs Instrumental Sant Anastasi amb les màximes garanties i seguretat en les instal·lacions de l’Auditori Municipal Enric Granados i del Conservatori de Música Municipal de Lleida, s’han adoptat les següents mesures de la normativa vigent:

 • Mantenir la distància de seguretat en els accessos i dins de les instal·lacions.
 • Cal Portar posada la mascareta obligatòria en tot moment. Si sou persones exemptes de dur mascareta per qüestions de salut, caldrà justificar-ho amb el certificat mèdic expedit. Tot i això, cal que accediu i sortiu de les instal·lacions sempre amb la mascareta posada.
 • Disposar, a ser possible, d’envàs personal de gel hidroalcohòlic.
 • Arribar mitja hora abans per tal d’ evitar aglomeracions de darrera hora als accessos a les instal·lacions.
 • Tenir el vostre mòbil amb la bateria carregada.
 • Seguir en tot moment les indicacions del personal del Concurs, en el que les sortides i entrades als recintes es faran de forma esglaonada.
 • Evitar tocar objectes, baranes i utilitzar els lavabos.

El període d’inscripció al Concurs finalitzarà el dia 7 de maig de 2021 i es realitzarà exclusivament per Internet des del web https://www.concursantanastasi.org

La resta de la documentació es podrà enviar per correu electrònic en format PDF a l’adreça marimengratal@gmail.com

 • El resguard de la transferència bancària en la modalitat Solista i de les transferències bancàries en la modalitat de Música de Cambra.
 • Un document acreditatiu de la data de naixement en la modalitat Solista, o dates de naixement de cadascun dels components del grup, en el cas de participar en la modalitat de Música de Cambra.

Les taxes d’inscripció per a les diferents modalitats i categories seran les següents:

Modalitat Solista:

 • Categoria P5: 20 euros
 • Categoria Iniciació: 28 euros
 • Categoria Infantil: 30 euros
 • Categoria Júnior: 35 euros

Modalitat de Música de Cambra:

 • Categoria Pre-debutant: 15 euros per component
 • Categoria Debutant: 15 euros per component
 • Categoria Iniciació: 18 euros per component de duos i trios / 15 euros per component de quartets o més
 • Categoria Professional: 20 euros per component de duos i trios / 18 euros per component de quartets o més

Les taxes d’inscripció es faran efectives mitjançant transferència bancària al compte corrent IBAN de CAIXABANK, número ES87 2100 2464 63 0200019323 i codi SWIFT BIC CAIXESBBXXX.

A la transferència s’ha de fer constar el nom i cognoms del participant o el nom del grup de música de cambra.

La transferència i l’enviament de la documentació requerida s’haurà de realitzar com a màxim 5 dies desprès de la formalització de la inscripció per Internet, sinó queda automàticament anul·lada. La taxa d’inscripció no es tornarà en cap cas. A l’enviar el formulari de la inscripció per Internet, rebreu un missatge automàtic d’agraïment que dona per formalitzada la mateixa, no enviant cap més notificació posterior de confirmació.

 

Setena

El Jurat estarà integrat per especialistes de cada instrument, així com per prestigiosos músics i personalitats del món de la cultura.

Al llarg de 19 edicions, han col·laborat: Jordi Benseny, Vladislav Bronevetzki, Clara Iglesias, Maribel Insausti, Miren Iñarga, Carlos Iturralde, Xavier Gómez, Carles Guinovart, Eva Graubin, Carles Herraiz, Ricardo Llanos, Jordi Mora, Pilar Planavila, Carme Poch, Xavier Puig, Alfons Reverté, Glòria Rodoreda, Margarita Serrat, Maria Àngels Subirats, Purificació Terrado, Miguel Trápaga, Antoni Tolmos, Jaume Torrent i Christian Torres.

 

Vuitena

Si el Jurat ho creu oportú, podrà declarar desert qualsevol premi, així com concedir Mencions d’Honor. Es penatlizarà als participants que superin el minutatge establert en la categoria en que es presenten. Les decisions del Jurat són definitives i inapel·lables.

 

Novena

L’organització del Concurs es reserva el dret d’introduir possibles modificacions si ho creu convenient, així com el d’anular qualsevol categoria de la modalitat Solista o de Música de Cambra si no hi ha un mínim de 5 participants solistes o grups de cambra inscrits.

 

Desena/ Premis

S’estableix un únic premi en metàl·lic per a cadascuna de les categories de cada modalitat i un diploma acreditatiu.

Modalitat Solista:

 • Categoria P5: 40 euros
 • Categoria Iniciació: 60 euros
 • Categoria Infantil: 100 euros
 • Categoria Júnior: 500 euros

També en la present edició, l’Associació Catalana d’Acordionistes atorga un premi especial en metàl·lic de 120 euros, al millor acordionista Júnior (Modalitat Solista).

Modalitat de Música de Cambra:

 • Categoria Pre-Debutant 75 euros
 • Categoria Debutant 75 euros
 • Categoria Iniciació 100 euros
 • Categoria Professional: 200 euros

Tots els participants tenen dret a assistir al Concurs amb un màxim de dos acompanyants que s’han d’identificar en el formulari d’inscripció.

Tots els participants del Concurs rebran un diploma de participació. Els tres primers classificats de cadascuna de les categories de la modalitat Solista i de la modalitat de Música de Cambra rebran un trofeu i diploma acreditatiu. El primer classificat de cada categoria obtindrà, a més a més, un premi econòmic.

D’acord amb les mesures de seguretat actuals per la Covid19, els diplomes de participació i acreditatius, seran enviats en format PDF per correu electrònic a cada participant en dies posteriors al Concurs.

S’entendrà que el concursant renuncia al premi o diploma acreditatiu si no està present en el moment del lliurament de premis, que tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà el mateix dissabte 15 de Maig de 2021 a l’Auditori Municipal Enric Granados, ubicat a la Plaça de Josep Prenafeta, s/n, de Lleida, on els primers premis de cadascuna de les categories de les modalitats Solista i de Música de Cambra interpretaran una obra lliure.

 

Onzena

La participació en aquest Concurs pressuposa la total acceptació de les normes i bases del Concurs, així com l’autorització per a utilitzar i difondre les fotografies i filmacions en vídeo realitzades al llarg d’aquest Concurs.

 

Dotzena

Mesures excepcionals a adoptar com a conseqüència del COVID19.

 1. Tots els participants i acompanyants s’hauran de sotmetre a les normes dels espais on es realitzin totes les proves del concurs.
 2. En data prèvia es publicaran a la web del concurs https://www.concursantanastasi.org les mesures aplicables durant la celebració de les proves i entrega de premis del XX Concurs Instrumental Sant Anastasi.
 3. És responsabilitat de tots els participants consultar a la web del concurs dies abans del 15 de Maig de 2021 per assabentar-se de totes les mesures pertinents.

Horaris de les proves i lliurament de premis

Dissabte 15 de Maig

Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida

9.00 a 11 hores
Modalitat Solista / Categoria Infantil

11.30 a 12 hores
Modalitat Solista / Categoria P5

12 a 13 hores
Modalitat Solista / Categoria Iniciació

16.00 a 18.30 hores
Modalitat Solista / Categoria Júnior

Conservatori Municipal de Lleida
Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida

9.30 a 10.30 hores
Modalitat de Música de Cambra/ Categoria Iniciació

10.30 a 11.00 hores
Modalitat de Música de Cambra/ Categoria Pre-Debutants

11.00 a 11.30 hores
Modalitat de Música de Cambra/ Categoria Debutants

11.30 a 13.00 hores
Modalitat de Música de Cambra / Categoria Professional

Dissabte 15 de Maig

20 hores / Cloenda del Concurs i  lliurament de premis.

Els guanyadors de primers premis de cada categoria interpretaranuna obra. Els segons i tercers premis recolliran el trofeu acreditatiu. Auditori Municipal Enric Granados Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida.

Informació

Escola de Música Pons Roselló

Contacte: Maylos Pons Roselló

Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07

A/e: mpr@musicaponsrosello.com

Escola d’Acordió de Lleida

Contacte: Marimén Gratal Cornejo

Maragall, 3 / 25003 Lleida / Tel. 973 27 02 76

A/e: marimengratal@gmail.com

Política de Privacitat

Consulteu l’enllaç següent: https://www.concursantanastasi.org/politica-de-privacitat/